Assistant Professor Qualification:MA Ph. D in Linguistics- Socio Linguistics study of language highlands. (Integrated)


navin.kumar@klenagarbhavi.edu.in

Dr. Navinkumar D

Seminar and Workshop

 • ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು: ಅರಿಯುವ ಬಗೆಗಳು: ರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಎಮ್. ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಪ್ರ ತಿಷ್ಠಾ ನ, ಬಾಂಗಳೂರು ಮೇ 31& ಜೂನ್1-2, 2019,
 • ‘ಡಾ. ಸಿದ್ಧ ಲಾಂಗಯಯ ನವರ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಅನುಸಂಧಾನ’ ಒಾಂದು ದಿನದ್ ರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ಮಟ್್ ದ್ ವೆಬಿನಾರ್ Shree Khasgatesh college of Arts, Commerce and Science ತಾಳಿಕೀಟೆ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ . ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ನುಡಿ ಬಳಗ ಆಯೀಜನೆ, ದಿ: ೧೪/೦೭/೨೦೨೧.
 • ಒಾಂದು ದಿನದ್ ರಾಜಯ ಮಟ್್ ದ್ ಸಂಶೀಧನಾ ಕಾರ್ಯಾಗರ, ಸಾಂಟ್ ಕಾೆ ರೆಟ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಇಾಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ದ್ವಿ ಕಾಲೇಜು- ಸಾಾ ಯತ್ು ಆಯೀಜನೆ, ದಿ: ೨೩ ಜುಲೈ ೨೦೨೧.
 • ಪ್ರ ಸ್ತು ತ್ ಸಂದ್ರ್ಾದ್ಲೆ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿಿ ತಿ-ಗತಿ, ಅಾಂಜುಮಾನ್ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾ ನ, ವಾಣಿಜಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಮತ್ತು ಪಿ.ಜಿ. ಅಧಯ ಯನ ಧಾರವಾಡ. ದಿ: ೨೦ ಜುಲೈ, ೨೦೨೧.
 • ಅಾಂತ್ರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ಅಾಂತ್ಜ್ಞಾಲ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಸಿರಿಗನನ ಡಂ ಗೆಲ್ಲೆ , ಪ್ರ ತಿಷ್ಠಾ ನ ಬಾಂಗಳೂರು, ವಚನ ಮಂಟ್ಪ್ ಮಸ್ಕ ತ್ತು , ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಿಷತ್ತು ಬಾಂಗಳೂರು ಆಯೀಜೆ, ದಿ: ೧೭/೦೭/೨೦೨೧.
 • ಹೊಸ್ ಸ್ಹಸ್ರ ಮಾನದ್ ಹೊಸ್ ಸಿನಿಮಾದ್ ರೂಪ್ರೇಷೆಗಳು, ಕನನ ಡ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ, ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕನನ ಡ ಅಧಯ ಯನ ಕಾಂದ್ರ , ಬಾಂಗಳೂರು, ನಾಡೀಜ ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧಯ ಯನ ಪಿೀಠ, ಹಂಪಿ, ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸಂಸ್ಥಿ ಯ ಪ್ದ್ವಿ ಕಾಲೇಜು ನಾಗರಭಾವಿ ಬಾಂಗಳೂರು ಆಯೀಜನೆ, ದಿ: ೧೦/೦೭/೨೦೨೧. ಬಾಂಗಳೂರು.
 • ನವ ಪಿತೃಪ್ರ ಧಾನ: ಲಾಂಗ ಸ್ಮಾನತೆಯ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳು, ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸಂಸ್ಥಿ ಯ ಪ್ದ್ವಿ ಕಾಲೇಜು, ನಾಗರಭಾವಿ ಬಾಂಗಳೂರು ಆಯೀಜನೆ, ದಿ: ೩೦/೦೬/೨೦೨೧ 8. ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ೨೦೨೧ರ ಸಂದ್ರ್ಾದ್ ವಿಶೇಷ ವೆಬಿನಾಗಾಳು, ಸ್ಫೂ ತಿಾಧಾಮ ಅಾಂಜನಾನಗರ ಬಾಂಗಳೂರು, ಆಯೀಜನೆ ದಿ: ೨೫ & ೩೧ ಜೂನ್ ೨೦೨೧. (ಪುಟ್-೪೪೮)
 • SubaltrenCommunity Development Possibilities and ChanllengesPresent Scenario, Three Days Seminar SWAEROES, Karnataka, Talasamudaayagala Adhyayana Kendra, NLSIU, Bangalore, D: 6th, 7th & 8th May, 2021.
 • ‘PERSONALITY DEVELOPMENT’, One day National Level Webinar, org by- Sri K. Puttaswamy First Grade college, Mysuru, D: 17/10/2021
 • ಡಾ. ಸಿದ್ಧ ಲಾಂಗಯಯ ನವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬರಹ ಒಾಂದು ದಿನದ್ ರಾಷ್ ರ ಮಟ್್ ದ್ ವೆಬಿನಾರ್, ದಿ: 03/08/2021, ಆಯೀಜನೆ: ಸಂತ್ ಕಾೆ ರೆಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಂಗಳೂರು.
 • International Webinar on “CARBON DYNAMICS IN DECIDUOUS FORESTS”, Org. by-Sree siddaganga First Grade College of Arts and Commerce IQAC and Eco Club, Nelamangala on 3rd August 2021.

Research and Publications

 • ‘Language Documentation Training Workshop’, Language Documentation Training Center, 2019.
 • ‘ಭಾಷ್ಠಯೀಜನೆ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಠನಿೀತಿ: ಟಿಪ್ಪ ಣಿ’ ರವಿೀಾಂದ್ರ ಬಟ್ಗೇರಿ(ಸಂ), ನುಡಿ ಸಂಕಥನ, ತಿಳಿವು ಪ್ರ ಕಾಶನ, ವಳವಂಡವಾಡಿ, 2019.
 • ‘ಮಾತ್ತ ಮಥನ’ (ಡಾದ್. ಸಾಾಂಬಮೂತಿಾ ಅವರ ಸಂದ್ಶಾನ), ರವಿೀಾಂದ್ರ ಬಟ್ಗೇರಿ(ಸಂ), ನುಡಿ ಸಂಕಥನ, ತಿಳಿವು ಪ್ರ ಕಾಶನ, ವಳವಂಡವಾಡಿ, 2019. ರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಾಂತ್ರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ಸ್ಮ್ಮ ೀಳನಗಳಲೆ ಸಂಶೀಧನಾ ಲೇಖನಗಳ ಮಂಡನೆ:
 • ‘ಕನಕದ್ಯಸ್ರ ಸ್ಮಕಾಲೀನ ಚಾಂತ್ನೆಗಳು’ ರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ಸ್ಮ್ಮ ೀಳನ, ಗುಲಬಗಾ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ, ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 7-9, 2019.
 • ‘ಕನನ ಡ ನಾಟ್ಕಗಳ ಪ್ರಿಚಯ’ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ, ಬಳಿಿ ಚುಕಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ, ಕಂಪಿೆ , ಏಪಿರ ಲ್ 24-ಮೇ15, 20219.
 • ‘ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯ ಕಲಪ ತ್ ಚರಿತೆರ : ಪ್ರರ ಯೀಗಿ ವಿವರಣೆ’ ಐಕ್ಯಯ ಎಸಿ ವಿಶೇಷ ಉಪ್ನಾಯ ಸ್, ಪ್ರ ಥಮ ದ್ಜೆಾ ಕಾಲೇಜು, ಕ್ಯಡಿೆ ಗಿ, ಸ್ಥಪ್್ ಾಂಬರ್ 2019.
 • ‘ಕನಾಾಟ್ಕಕೆಕ ತ್ಮಿಳರ ವಲಸ್ಥ’ 29ನೇ ಕನಾಾಟ್ಕದ್ ಇಸಿ್ ರ ಕಾಾಂಗೆರ ೀಸ್ ಸ್ಮ್ಮ ೀಳನ, ಕನನ ಡ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ, ಹಂಪಿ, ಫೆಬರ ವರಿ14-16, 2020. ಎಫ್.ಡಿ.ಪಿ.
 • ಪ್ದ್ವಿ ತ್ರಗತಿಗಳಲೆ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣದ್ ಮಹತ್ಾ (ನಾಟ್ಕ ಪ್ಠಯ - ಪ್ರ ದ್ಶಾನ-ಬೀಧನೆ), ಸ್.ಪ್ರ .ಕಾಲೇಜು ವಿಜಯನಗರ, ಸ್ತರಾನ ಕಾಲೇಜು ಬಸ್ವನಗುಡಿ, ಬಾಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಪ್ರ ದ್ಶಾನ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ, ಬಾಂಗಳೂರು ವಿವಿ., ಜ್ಞಾ ನಭಾರತಿ, ಬಾಂಗಳೂರು ಆಯೀಜನೆ, ದಿ: 26 ರಿಾಂದ್ 27 ಜುಲೈ 2021.
 • ಏಳು ದಿನಗಳ ರಷ್ಠ್ ರಮಟ್್ ದ್ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಕ ಉತೆು ೀಜಕ ಆನ್ ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಾಗರ, ಶಿರ ೀ ಅನನ ದ್ಯನೇಶಾ ರ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾ ನ, ವಾಣಿಜಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಹಾಗೂ ಸಾನ ತ್ಕೀತ್ು ರ ಕಾಂದ್ರ ನಗರೇಗಲ್, ಐಕ್ಯಯ ಎಸಿ ಆಶರ ಯದ್ಲೆ ಕನನ ಡ ಸಾನ ತ್ಕೀತ್ು ರ ವಿಭಾಗ ಆಯೀಜನೆ, ದಿ: 15 ಜುಲೈ-21 ಜುಲೈ, 2021 Certificate ID: 2LIYM0-CE000217.
 • Webinar on Faculty Development Programme-07 Days, The national Education society of Karnataka Bangalore and The National College Autonomous Bangalore, Date: 12th July to 19th July 2021, Bangalore.